Košík:
Celkem 0,00 Kč
 x 

Váš košík je prázdný!

Celkem 0,00 Kč

Nákupní řád

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup přes tento internetový obchod společnosti MTL Cable spol. s r.o., se sídlem Tuřanka 1224 / 111b, 627 00, BRNO, IČ: 25314491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 24746. Podmínky blíže vymezují a upřeňují práva a povinnosti naší společnosti MTL Cable spol. s r.o. (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující").

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující“ nikoli „spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky, či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.mtlcable.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním a reklamačním řádem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

Způsob vytvoření objednávky je popsaný v sekci "Jak nakupovat"

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí objednávky a násladného potvrzení o objednávce nás neprodleně kontaktujte e-mailem nebo na čísle +420 548 212 001.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objedn6ávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na email, který uvedl v objednávce. Na vznik smlouvy však toto potvrzení objednávky nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem - potvrzením objednávky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z tohoto nákupního řádu. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tyto kroky zkontrolovat a případně je opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce.

Naše povinnosti

Vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat je na adresu Vámi uvedenou v objednávce - podrobně viz. níže.

Přiložit ke každé zásilce daňový doklad a záruční list. U zboží, u kterého není dodáván záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad.

Učiněním objednávky souhlasíte s archivováním Vašich osobních údajů. My se zavazujeme je zabezpečit a chránit, považovat je za důvěrné a neposkytnout je třetí osobě. Dále se zavazujeme, v případě Vaší písemné žádosti, odstranit je nejpozději do 3 dnů z - databáze našich obchodních kontaktů.

V případě reklamace předat zboží do autorizovaného servisu bez zbytečného odkladu a vystavit Vám doklad o přijetí zboží do reklamačního řízení, resp. o vyřízení reklamačního řízení - podrobně viz. Reklamační řád.

Vaše práva

Máte právo zrušit objednávku, když objednané zboží ještě námi nebylo odesláno. Jestliže jste předtím uhradili její hodnotu, zašleme Vám peníze obratem zpět.

Zboží, které jste si objednal a posléze obdržel, nemusí splňovat Vaše představy, které jste o něm při objednávce měl. Proto máte právo, do 14 dnů od převzetí nám jej vrátit. Pokud se tak rozhodnete, dodejte nám ho nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím a dokumenty zpět (určující je datum odeslání). Po obdržení zásilky posoudíme stav a kompletnost zboží a zkontaktujeme Vás pro dohodnutí dalšího postupu. Při dohodě o vrácení odpovídající částky Vám ji nejpozději do 30 dnů vrátíme předem dohodnutým způsobem.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH a PHE, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Prodávající si vyhrazuje právo v potvrzení objednávky změnit cenu z důvodu změny směnného kurzu CZK, výchylkách na materiálové burze nebo navýšení ceny výrobcem nebo dodavatelem.

Způsoby platby

V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

- hotově - osobní odběr zboží na prodejně
- dobírkou - platba v hotovosti při převzetí zboží od přepravní služby
- bankovním převodem - platbu posíláte předem na základě námi vystavené faktury a zboží je Vám odesláno po připsání částky na náš účet.

Náklady na doručení, způsob doručení

Dodací podmínky

Místo dodání

Místem dodání je, buď adresa naší prodejny, v případě osobního odběru zboží, nebo adresa uvedená jako dodací ve Vaší objednávce. V případě dodání zboží prostřednictvím přepravní společnosti, Vás prosíme, o uvedení takové adresy dodání, na které budete k zastižení v průběhu pracovního dne od 9-ti do 18-ti hodin.

Termín dodání

Objednávky, které přijmeme v pracovní den do 12:00, se snažíme vyexpedovat ještě tentýž den. Přepravní služby dopraví zboží do 24 hodin (výjimečně do 48 hodin) od expedice. Jestliže je požadovaný způsob dodání osobní odběr na prodejně, budete mít zboží připravené k odběru po dobu 7mi dnů. Po této době, v případě nevyzvednutí, dáme zboží opět do prodeje.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné známky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem a ihned nám tuto skutečnost telefonicky oznámit na tel. 548 212 001, resp. tento zápis o škodě nám do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem a případně odmítnout převzetí takovéto zásilky. V případě převzetí poškozené zásilky od dopravce nemá kupující podnikatel žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči nám a převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození dopravou a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme výše uvedený postup dodržet, předejdete tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Podrobný postup reklamace je uveden dále v kapitole Reklamační řád.

Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady upravuje v podrobnostech Reklamační řád.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané, či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu v neporušeném stavu a v originálním obalu na vlastní náklady, má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno vypočte prodejce náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.

K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty (včetně faktury) nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán.

Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele.

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení) na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.

Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
- na dodávku novin, periodik a časopisů
- spočívajících ve hře nebo loterii.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:

MTL Cable spol. s r.o.
Tuřanka 1224 / 111b
627 00 BRNO

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu, či doplnění obchodních podmínek.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. září 2010. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Reklamační řád

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele, buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců, nebo více, je-li tak uvedeno v Záručním listě.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly,
- zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Reklamace a její uplatnění

O převzetí reklamovaného zboží vystaví prodávající kupujícímu písemný doklad – reklamační protokol. Prodávající předá reklamované zboží bez zbytečného odkladu do autorizovaného servisu k posouzení.

O způsobu vyřízení reklamace a vyzvednutí zboží vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

Reklamované zboží vydá prodávající po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží k reklamaci (reklamačního protokolu).

V zájmu rychlejšího vyřízení však kupující může reklamaci uplatnit přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku dané značky. Seznam středisek je uvedený na záručním listě, případně je možno si kontakt na tento vyžádat emailem.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

- na e-mailovou adresu provozovatele mtlcable@mtlcable.cz,
- poštou na adresu provozovatele,
- telefonicky na tel. č.: +420 548 212 001
- osobním doručením na adresu provozovatele a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží, v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu s popisem závady, záručním listem a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:

MTL Cable spol. s r.o.
Tuřanka 1224 / 111b
627 00 BRNO

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Zpět je zboží kupujícímu zasláno na náklady prodávajícího.